Klachtenregeling


Artikel 1

In deze bezwaar en klachtenregeling wordt verstaan onder:

• Organisatie/bewindvoerder: OpRecht Bewindvoering Leiden B.V.
• Klant: de onder bewind gestelde over wie OpRecht Bewindvoering Leiden B.V. tot bewindvoerder is benoemd of degene met wie OpRecht Bewindvoering Leiden B.V. een overeenkomst voor Budgetbeheer, Budget coaching, Curatele of Schuldhulpverlening heeft gesloten.
• Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van OpRecht Bewindvoering Leiden B.V.

Artikel 2

Deze bezwaar en klachtenregeling geldt uitsluitend voor klanten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien zijn van het volgende:

• Naam en adres van de melder
• De datum van vermelding van het bezwaar of de klacht
• Een omschrijving van het bezwaar of de klacht

De klant ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Artikel 3

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de organisatie/bewindvoerder, waarbij zal worden nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Hiervan ontvangt de klant een schriftelijk bericht. Indien binnen twee maanden na indiening van de klacht geen oplossing is gevonden, wordt de klacht door de bewindvoerder voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.

De klacht kan door de bewindvoerder ongegrond worden verklaard worden. Hier zal de klant schriftelijk over worden geïnformeerd.

Artikel 4

De organisatie administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor de voortgangscontrole.

Artikel 5

Een ieder die bij een behandeling van een bezwaar of klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het verschil ter kennis zijn gekomen.

Artikel 6

Voor het overige wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de OpRecht Bewindvoering Leiden B.V.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op 17 januari 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Met behulp van onderstaand klachtenformulier kunt u een klacht over bewindvoering indienen bij OpRecht Bewindvoering Leiden B.V. Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het belangrijk dat u het formulier goed en volledig invult en zo nauwkeurig mogelijk omschrijft wat uw klacht is.

Voordat u een klacht indient adviseren wij u om de taakomschrijving van de bewindvoerder goed door te lezen. U heeft deze ontvangen tijdens het eerste werkbezoek van de bewindvoerder. Deze taakomschrijving kunt u ook terugvinden op onze website www.oprechtbewindvoeringleiden.nl of www.rechtspraak.nl.

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld. U ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke reactie op uw klacht.

Het klachtenformulier kunt u per post sturen naar:

OpRecht Bewindvoering Leiden B.V.
Postbus 11195
2301 ED Leiden

Het klachtenformulier kunt u ook per e-mail sturen naar: info@OpRechtleiden.nl

Indien u niet tevreden mocht zijn met de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de kantonrechter.

Artikel 8

Het staat klant vrij in afwijking van de voornoemde artikelen een klacht rechtstreeks onder de aandacht van de kantonrechter te brengen, zonder eerst gebruik te moeten maken van de klachtenprocedure.