Curatele


Voor wie

Mensen die niet meer in staat zijn de financiële en persoonlijke belangen, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, te regelen. Als een persoon onder curatele wordt gesteld, verliest hij zijn handelingsbekwaamheid en zijn handelingsbevoegdheid. Hierdoor kan hij niet meer zelfstandig en zonder toestemming van de curator rechtshandelingen uitvoeren zoals het aangaan van een lening, het kopen van een auto, het aangaan van een overeenkomst of iets kopen via internet, of bij een postorderbedrijf. Hierdoor wordt de klant volledig beschermd tegen zichzelf of misbruik door derden.
De kantonrechter bepaalt, of iemand al dan niet onder curatele wordt gesteld. Hiervoor is een duidelijke indicatie nodig, waaruit blijkt dat curatele wenselijk is.

 

De procedure

Degene die onder curatele gesteld wordt, moet dit formeel zelf aanvragen. In de praktijk zal dit vaak gebeuren op verzoek van een verzorger, of de familie.
De aanvraag gaat vervolgens naar de kantonrechter die beslist of de aanvraag gehonoreerd wordt. De kantonrechter benoemt de curator die de belangen behartigt van de onder curatele gestelde en vervolgens verslag uitbrengt aan de kantonrechter.

 

Hoe lang?

De curatele wordt in principe uitgesproken voor onbepaalde tijd. De kantonrechter beslist in principe, of de curatele wordt opgeheven.

 

Kosten

De tarieven zijn vastgesteld door de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.